MINŐSÉG- KÖRNYEZETI- MEB POLITIKA

A Kutas és Ollári Végrehajtó Iroda tulajdonosai, cégvezetése és alkalmazottai elkötelezték magukat arra, hogy a bírósági végrehajtásterületén az állam akaratának, a törvény szellemének, a széles közvélemény jogos elvárásainak megfelelően, a végrehajtást kérők jogos követelése alapján törvényesen és megbízóink igényének magas fokon eleget téve végezzék tevékenységüket.

MINŐSÉG, KÖRNYEZETI és MEB POLITIKÁNK ALAPVETŐ CÉLJAI:

 • Tevékenységünket hiba nélkül végezzük
 • Tevékenységünk alapját a bírósági végrehajtást szabályozó hatályos törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazása képezi. Amennyiben hibát követnének el annak a törvény előírásai szerint jogi, anyagi és végső soron erkölcsi következményeit (megbízásaink feltételei szerint is) viselnünk kellene. Ezért ki kell zárnunk a „hibázás” lehetőségét.
 • A végrehajtási piac élvonalához kell tartoznunk a tevékenységünk gyors, hibamentes végzésével.
 • Politikánk kiemelt eleme a megrendelői igényeinek magas fokú kielégítése, a végrehajtási tevékenységhez kapcsolódó közgazdasági, és jogi ismeretek elmélyült elsajátítása, a munkatársak felkészítése és ismereteik készségszinten tartása.
 • Megbízóink érdekeinek – a törvény adta kereteken belül –maradéktalan képviselete
 • Tevékenységünket a környezetvédelem, egészségvédelem szempontjainak figyelembevételével és az aktuális jogszabályi előírások maradéktalan betartásával folytassuk,
 • törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra,
 • Az alkalmazott irodatechnikák környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrizzük és javítsuk
 • Minimalizáljuk a személyi sérülések és az egészségkárosodás kockázatát

E célok elérése érdekében irodánk:

 • Az MESZ EN 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008 MSZ és EN IEC 27001:2014 szabványokon alapuló integrált Minőség- és környezeti, MEB és információbiztonsági irányítási integrált rendszert működtet, amely elősegíti a helyes munkavégzést, biztosítja tevékenységünk rendszeres ellenőrzését, a megrendelői és jogszabályi elvárásoknak eleget tevő szolgáltatás nyújtását
 • Arra törekszik, hogy szolgáltatásunk minősége a megrendelőink és a jogszabályi elvárásoknak, követelményeinek megfeleljen és ezzel biztosítsa irodánk jó hírnevét
 • Figyelemmel kíséri szervezetünk tevékenységére vonatkozó törvényi, jogszabályi változásokat, és a meghatározott előírásokat maradéktalanul alkalmazzuk és betartjuk.
 • Operatív és stratégiai döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével hozza meg,
 • Folyamatosan minőség és környezeti és MEB célokat határoz meg, amelyek lebontásra kerülnek a társaság minden érintett munkakörére. A célok megvalósulását rendszeresen ellenőrizi és méri.
 • Biztosítja a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat, megfelelő munkakörnyezetet, és a munkatársak képzését.
 • Figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint csökkenti a káros anyag kibocsátást,
 • Mérsékli a hulladékképződést,
 • Kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolására és elszállíttatására,
 • Az irodahelyiségeiben nagy gondot fordít az energiatakarékosságra, és ügyel a berendezések, felhasznált anyagok, irodaszerek, takarítószerek környezettudatos kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez szükséges egészségügyi és ergonomikus feltételek kialakítására,
 • a munkatársaknak rendszeresen képzést és továbbképzést tart a környezetpolitika megvalósításával, a környezetközpontú irányítási rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókról és feladatokról,
 • tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával végzi.

A belső környezettudatos működés mellett a társaság üzleti partnereit is környezettudatos viselkedésre ösztönzi.

Ennek megfelelően:

 • beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a beszállítói közül előnyben részesíti a minőség- és környezetirányítási rendszert működtető, vagy ezeknek megfelelő szolgáltatásokat biztosító szervezeteket,
 • kizárólag a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító vállalatokkal áll kapcsolatban,
 • szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal,

A Kutas és Ollári Végrehajtó Iroda. ügyvezetője a magam és a vezetőség nevében elkötelezett vagyok a társaság jövője, a jelen nyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósítása iránt, hogy az egész társaságot átfogó irányítási rendszert üzemeltessünk abból a célból, hogy szolgáltatásaink a megrendelői igényeket minden tekintetben kielégítsék.

Az iroda vezetése garantálja, hogy minőség politikáját a társaság teljes személyi állománya megérti, magáénak vallja és támogatja.

A vezetőség példamutató kezdeményező szerepet vállal az integrált irányítási rendszer fenntartásában. Gondoskodunk arról, hogy minden munkavállaló a minőségért vállalt felelősséggel, nevét adva végezze feladatát, ismerje az előírásokat, a minőség javítása legyen napi feladata

 

Budapest, 2019.03.01.

 

Kutas Péter ügyvezető
sk.