A Kutas és Ollári Végrehajtói Iroda Minőség, Környzeti és MEB politikája

A Kutas és Ollári Végrehajtó Iroda tulajdonosai, cégvezetése és alkalmazottai elkötelezték magukat arra, hogy a bírósági végrehajtásterületén az állam akaratának, a törvény szellemének, a széles közvélemény jogos elvárásainak megfelelően, a végrehajtást kérők jogos követelése alapján törvényesen és megbízóink igényének magas fokon eleget téve végezzék tevékenységüket.

 

A Kutas és Ollári Végrehajtó Iroda minőség, környezeti és MEB politikánk alapvető céljai:

 • törekvés a tevékenységek hiba nélküli végzésére
 • tevékenységeink alapját mindenkor a bírósági végrehajtást szabályozó hatályos törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazása képezni, amennyiben hibát követnének el annak a törvény előírásai szerint jogi, anyagi és végső soron erkölcsi következményeit (megbízásaink feltételei szerint is) viselni, ezért ki kell zárni a „hibázási” lehetőségeket,
 • a végrehajtási piac élvonalához tartozás a tevékenységek gyors, hibamentes végzésével,
 • vezetői nyilatkozataink (politikáink) kiemelt eleme a megbízói igények magas fokú kielégítése, a végrehajtási tevékenységhez kapcsolódó közgazdasági és jogi ismeretek elmélyült elsajátítása, munkatársaink felkészítése és ismereteik készségszinten tartása,
 • megbízóink érdekeinek – a törvény adta kereteken belül –maradéktalan képviselete,
 • tevékenységeink végzése az alkalmazható környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontok mindenkori figyelembevételével és az alkalmazható hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával,
 • törekvés a lehetséges környezetszennyezés megelőzésére, valamint a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra,
 • az alkalmazott irodatechnika környezetre gyakorolt hatásának folyamatos ellenőrizése és lehetőségeink szerinti javítása,
 • minimalizálni a feladatvégrehajtás során a személyi sérülés és egészségkárosodások kockázatait,
 • felelős munkatársak kijelölése, megbízása az egészség és munkavédelmi tevékenységek működtetésére, aki együttműködik a munkavállalókkal, szakértőkkel, hatóságokkal,
 • pénzügyi források biztosítása az egészség- és munkavédelmi célok, programok bevezetésére,
 • a munkahelyi kockázatok azonosítása, értékelése,
 • ellenőrizni és csökkenteni valamennyi ismert és valószínű foglalkozási kockázatot és törekedni azok megszüntetésére,
 • új munkafolyamatok kialakításánál törekedni a legbiztonságosabb, legegészségesebb körülmények kialakítására.

 

Ezen célkitűzések elérése érdekében irodánk:

 • az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO 45001:2018 MSZ és MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványokon alapuló integrált minőség-, környezeti-, munkahelyi egészség- és biztonság védelmi, valamint információbiztonság irányítási rendszert működtet, amely elősegíti a helyes munkavégzést, biztosítja tevékenységünk rendszeres ellenőrzését, a megbízói és jogszabályi elvárásoknak eleget tevő szolgáltatás nyújtását,
 • arra törekszik, hogy szolgáltatásaink minősége a megbízói elvárások, jogszabályi előírások követelményeinek megfeleljen és ezzel biztosítsa irodánk jó hírnevét,
 • figyelemmel kíséri szervezetünk tevékenységére vonatkozó törvényi, jogszabályi változásokat és a meghatározott előírásokat maradéktalanul alkalmazzuk és betartjuk,
 • operatív és stratégiai döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével hozza meg,
 • célkitűzéseket határoz meg, azok megvalósulását ellenőrizi és méri,
 • biztosítja a célkitűzések eléréséhez szükséges erőforrásokat, megfelelő munkakörnyezetet, és a munkatársak képzését,
 • figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint csökkenti, mérsékli a hulladékképződést, környezetterhelést,
 • kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok tárolására és elszállíttatására,
 • az irodahelyiségeiben nagy gondot fordít az energiatakarékosságra, ügyel a berendezések, felhasznált anyagok, irodaszerek, takarítószerek környezettudatos kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez szükséges egészségügyi és ergonomikus feltételek kialakítására,
 • a munkatársaknak képzést és továbbképzést tart a vezetői nyilatkozatok megvalósításával, au integrált irányítási rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókról és feladatokról,
 • tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával végzi,
 • a belső környezettudatos működés mellett a társaság üzleti partnereit is környezettudatos viselkedésre ösztönzi.

Ennek megfelelően:

 • külső szolgáltatóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a szolgáltatói közül előnyben részesíti a minőség- és környezetirányítási rendszert működtető, vagy ezeknek megfelelő szolgáltatásokat biztosító szervezeteket,
 • szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal.

 

A Kutas és Ollári Végrehajtó Iroda ügyvezetése a magam és a vezetőség nevében kijelenthető, hogy elkötelezettek vagyunk az iroda jövője, a jelen vezetői nyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósítása iránt annak érdekében, hogy az egész iroda működését átfogó integrált irányítási rendszert üzemeltessünk, hogy szolgáltatásaink a megbízói igényeket minden tekintetben kielégítsék.

Az iroda vezetősége garantálja, hogy minőség, környezeti és MEB politikáját a teljes személyi állománya, valamennyi munkavállalója megérti, magáénak vallja és támogatja.

A vezetőség példamutató kezdeményező szerepet vállal az integrált irányítási rendszer fenntartásában. Gondoskodunk arról, hogy minden munkavállaló a minőségért vállalt felelősséggel, nevét adva végezze feladatát, ismerje az előírásokat, a minőség javítása, a környezettudatosság, valamint a munkahelyi egészségvédelem legyen napi feladata.

Budapest, 2021. június 10.

 

Dr. Kutas Péter
Végrehjató
sk.