Fontos változás

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. március 23.napján a Magyar Közlönyben megjelentaz élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt a végrehajtással kapcsolatban veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet tükrében az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleinket:

A kormányrendelet a kihirdetést követő naptól, tehát 2020. március 24.napjától hatályos.

veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A Kormányrendelet értelmében a jelen kormányrendeletben foglaltakat kell elsődlegesen figyelembe venni.

A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

Minden 2020. március 24-t követően indult eljárás esetében a végrehajtható okirat megküldése mellett, csatoltan egy részletfizetési megállapodás-tervezetet is postázunk ügyfeleinknek, a jogszabályban meghatározott leghosszabb fizetési ütemezéssel

Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt postai úton (a fejlécben feltüntetett címen)vagy személyesen az irodaház bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénybe történő elhelyezéssel, továbbá a fejlécben feltüntetett elektronikus levelezési címen (e-mail) módjukban áll közölni a végrehajtói irodával. Amennyiben rövidebb idő alatt kívánják a tartozásukat rendezni, a fentiek szerint írásban nyilatkozva erre is lehetőségük van.

Ebben az esetben a részletfizetés engedélyezésre kerül, és mindaddig, amíg a részleteket teljesítik, az eljárás az 1994. évi LIII.tv 52.§ f, pontja értelmében szünetel, további kényszercselekményre nem kerül sor.

A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.

Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra és a hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére.

Telefonhívás esetén továbbra is kizárólag általános információval tudjuk ellátni Önöket.

Jelen rendelet azonban – az általános szabályoktól eltérően – engedi a hang- és videó kapcsolat fenntartásával történő kommunikációt.

Amennyiben Ön rendelkezik olyan kép és hangtovábbító eszközökkel, úgy az iroda kutasesollarivhi1@outlook.com, vagy kutasesollarivhi2@outlook.com, Skype fiókján keresztül kapcsolatba tud lépni ügyintéző kollégánkkal, és azonosítását (személyazonosítására alkalmas igazolvány felmutatása) követően a végrehajtási eljárásáról konkrét felvilágosítást kaphat és mindazon jognyilatkozatokat megtehetik, amelyeket a személyes ügyfélfogadáson megtehetnének

Az elhangzottakról minden esetben ügyintézőnk jegyzőkönyvet készít, melyet megküldünk Önnek.

A megküldés módját nem rendezi a jogszabály, így az a hivatalos levelek kézbesítésére vonatkozó postai szabályok szerint vagy elektronikus úton történhet meg.

 

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható.

Az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményt a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Irodánk a vészhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárási cselekményt nem foganatosít, hagyományos árverést nem tart.

A helyszíni eljárási cselekményekre vonatkozó határidők, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődnek újra.

Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Ingatlan kiürítése iránt nem lehet intézkedni, így sem birtokbaadásra, sem lakásügyben hozott határozat végrehajtását nem lehet foganatosítani. Irodánk jelen rendelet hatályban tartásáig nem intézkedik ingatlan kiürítésére irányuló cselekmény foganatosítása felől.

Fenti rendelkezés a már korábban értékesítésre került ingatlanok birtokbaadására is kiterjed.

Amennyiben az árverési vevő a jogszabályban előírt határidőn belül kérte az ingatlan birtokba adását, amit a jogszabályi körülmények lehetővé teszik, intézkedünk a birtokbaadás felől.

A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek.

A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet azzal, hogy az eljárási cselekményre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Amennyiben gépjárművének lefoglalásáról kapott értesítést, autóját korlátozás nélkül használhatja, a forgalomból történő kivonás iránt a kormányrendelet hatályáig nem intézkedünk. Gépjárműve eladására a foglalás hatálya alatt azonban továbbra sincs lehetősége!

Gépjárműve ingóárverésen való értékesítésére sem kerül sor a fentiek értelmében.

A rendelkezés természetesen a már forgalomból kivont, valamint az árverésre kitűzött gépjárművekre nem vonatkozik, így az árverési hirdetményeket nem töröljük az árverési rendszerből, eredményes árverés esetén a gépjárművet az új tulajdonos birtokába adjuk.

A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

 

Jelen rendelkezés kizárólag a természetes személy esetén ÉS lakóingatlanra vonatkozóan korlátozza az eljáró végrehajtót.

A nem lakóingatlannak minősülő ingatlanok természetes személy adós tulajdonos esetén is továbbra is értékesítésre kerülnek a törvény értelmében.

Lakóingatlan: (Vht 147§)

 (4) Lakóingatlannak kell tekinteni

  1. a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,
  2. b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét

Amennyiben az adós nem természetes személy, a kormányrendelet nem rendel el korlátozást, az ingatlan nyilvántartási státuszától függetlenül árverésre bocsátható.

A már kitűzött árverések nem kerülnek törlésre.

Amennyiben az árverés sikertelen, úgy ismételt árverést a végrehajtó nem tűz, és átvételi eljárást sem folytat le.

A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.Hasonlóan az előbbiekhez, ha a természetes személy adós lakóingatlana a folyamatos árverések nyilvántartásában közzétételre került, úgy az arra érkező aktiválási kérelem nem teljesíthető, csak legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon.

Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek.

 

Meghatározott cselekmény esetén a végrehajtási ügyekben semmiféle eljárási cselekmény nem végezhető, így a végrehajtható okirat kézbesítése sem valósulhat meg a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, amely a gyermek átadásáraés elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtására mutat.

Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat – végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A (2) bekezdés szerinti eljárási cselekményt, intézkedést a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni azzal, hogy a vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

 

A meghatározott cselekmények közül a gyermek átadására irányuló végrehajtást le kell folytatni, de csak abban az esetben, ha az átadás helye nem áll járványügyi intézkedés hatálya alatt. Így ahol akár „önkéntes karantén” alatt állna a kötelezett vagy a gyermek, úgy az eljárási cselekmény nem foganatosítható.

A Vht. 180/B. § szerinti kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás nem foganatosítható.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

A bíróság eljárására vonatkozó rendelkezés, miszerint nem sújtható rendbírsággal az, aki a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a kötelezettségének.

Ennek vizsgálata egyértelműen a foganatosító bíróság feladata.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

A járványügyi intézkedésekkel összefüggő újabb rendelkezés, melyben a jogalkotó a méltányolható felfüggesztési okokat kiszélesíti és alapos indoklás mellett a bíróság hatáskörébe utalja a tények ismeretében annak eldöntését, hogy az eljárás hogyan folytatódjon tovább.

 

Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik.

 

Amennyiben Vht. 4. § (adó végrehajtási eljárás ügyköre)alapján került konkrét eljárás irodánkhoz, egyedi ügyekben eljárási cselekmény nem foganatosítható az adóssal szemben.eEzekben az ügyekben, ahol az eljáró bírósági végrehajtó foganatosított letiltást, úgy azokat felfüggeszti (DE nem visszavonja), a kiadott hatósági átutalási megbízásokat visszavonja.

Amennyiben olyan vagyontárgy értékesítése válik szükségessé, ahol a bírósági és a közigazgatási végrehajtás is jelen van, magyarán a közigazgatási szerv (pl. adóhatóság) is lefoglalta a vagyontárgyat, úgy ezen vagyontárgy értékesítésére nem kerülhet sor.

Amennyiben már kitűzésre került a vagyontárgy árverése, és az értékesítés sikeres, úgy a felosztási tervben az adóhatóság ügyét fel kell tüntetni, azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt a közigazgatási ügy alapján felosztott összeget  letétként kell kezelni.

Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy új árverés már nem tűzhető ki ezekben az ügyekben.